Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Forum Inspekcji Weterynaryjnej. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Wstęp

  1. Każdorazowe, czynne skorzystanie przez Użytkownika z Forum, oznacza PEŁNĄ AKCEPTACJĘ poniższego regulaminu:

   Użyte sformułowania definiują:

   IW - oznacza Inspekcję Weterynarii/ryjną;
   Forum - oznacza Ogólnopolskie Forum Inspekcji Weterynaryjnej umieszczone pod adresem Forumiw.pl
   Regulamin, Regulamin Forum - oznacza poniższy regulamin
   Użytkownik, Użytkownik Forum, Forumowicz - oznacza osobę uprawnioną do korzystania z Forum
   Administracja, Administracja Forum, Administrator, Admin, Moderator, Mod - oznacza osoby zarządzające i utrzymujące porządek na Forum
   PW - oznacza Prywatną Wiadomość, wysyłaną poprzez wewnętrzny system poczty Forum
   wątek - oznacza temat umieszczony na Forum
   post - oznacza wiadomość umieszczoną na Forum w ramach wątku
   czat - oznacza okno wiadomości, w którym "na żywo" pojawiają się wpisy Użytkowników Forum
   ban - oznacza odebranie Użytkownikowi uprawnień do logowania się na Forum

   Powyższe i pozostałe, nieujęte powyżej, sformułowania zostały szerzej opisane w dziale DEFINICJE na końcu Regulaminu. #
 2. Postanowienia Ogólne

   1. Forum Inspekcji Weterynaryjnej, zwane dalej Forum, przeznaczone jest wyłącznie dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
   2. Rejestrując się na Forum oraz korzystając z niego, Użytkownik zgadza się z postanowieniami regulaminu, oraz przyjmuje do wiadomości, że może on zostać zmieniony w trakcie działania Forum bez podawania przyczyn.
   3. Członkiem Forum może być jedynie osoba zatrudniona w IW i będąca obecnie jej czynnym, merytorycznym pracownikiem, bez względu na to, na jakim szczeblu IW pracuje.
   4. Forum służy do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz poglądów na obowiązujące prawo i zasady pracy, a także komunikacji między Użytkownikami Forum.
    Określając zakazy i nakazy wymienione poniżej, Administracja Forum ma na celu, by Użytkownicy wypowiadali się na Forum w sposób swobodny, bez względu na charakter pytań i ich poziom merytoryczny. Forum ma stanowić pewne i solidne miejsce pomocy w sprawach trudnych bądź beznadziejnych, a także służyć wsparciem.
   5. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów zamieszczonych na Forum niezgodnie z obowiązującym prawem i niniejszym regulaminem, bez uprzedniego powiadomienia osoby zamieszczającej je.
   6. Wypowiedzi na Forum mają charakter dyskusji jak też i wyrażania prywatnych opinii, dlatego też uprzedza się Użytkowników, iż ostateczna kwestia podjęcia działań proponowanych przez innych Forumowiczów leży w gestii prywatnej decyzji podejmowanej przez Użytkownika; na łamach Forum, w ramach wymiany zdań i poglądów, proponujemy wyjście z sytuacji oraz działania, jakie mogą być podjęte. Jednakże ze względu na niespójność działań w IW (interpretacja prawa, wewnętrzny regulamin pracy oraz niepisane zasady jednostki w której pracuje Forumowicz), Użytkownik sam wybiera najlepsze dla siebie rozwiązanie. W związku z tym, Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialności za błędne czynności, podjęte przez Użytkownika czy też nie przestrzeganie prawa przez Użytkowników Forum.
   7. Użytkownik Forum ma prawo do ukrycia danych które wskazują na jego miejsca zatrudnienia. Może dokonać tego samodzielnie lub z pomocą Administracji Forum.
   8. Użytkownik Forum ma prawo do anonimowego dodawania postów, jak i tworzenia nowych tematów w działach, które na to zezwalają.
   9. Oprócz Regulaminu Forum, w każdym dziale może obowiązywać obowiązuje regulamin działu, który jest podrzędny do regulaminu Forum, a ma na celu jedynie uściślenie zasad unikalnych dla danego działu.
   #
 3. Zakazy

  1. Wszelkie informacje, zawarte na Forum IW, prosimy traktować jako tajemnicę służbową.

   Z uwagi na powyższe zakazuje się:

   1. Przekazywania treści zawartych na Forum osobom trzecim, nie zatrudnionym w IW oraz umieszczania tych treści w ogólnodostępnej sieci www (przez cytowanie, robienie zrzutów ekranu itp.) Ma to na celu zapewnienie sprawnego działania Forum, tak by pełniło swoją funkcję i zapewniało Użytkownikom bezpieczeństwo umieszczanych przez nich informacji.
   2. Umieszczania treści obraźliwych lub oszczerczych skierowanych względem innych Użytkowników.
   3. Jawnego i/lub świadomego nawoływania do łamania obowiązującego prawa, instrukcji służbowych oraz innego rodzaju zaleceń przekazanych przez przełożonych, jak też i celowego wprowadzania innego Użytkownika w błąd, w sposób mogący mu zaszkodzić m.in. w postaci sankcji dyscyplinarnych w miejscu pracy.
    Wykorzystywania zdobytych na łamach Forum informacji o innych Użytkownikach w celu zaszkodzenia tym Użytkownikom.
   4. Posiadania kilku kont. Jeden Pracownik IW może posiadać tylko jedno konto. W przypadku wykrycia multikonta, Administrator może je na stałe zablokować lub je wykasować bez wcześniejszego powiadomienia a Użytkownikowi posiadającemu multikonta przyznać ostrzeżenie.
   5. Udostępniania danych potrzebnych do zalogowania (czyli nazwy użytkownika i hasła) osobom nie będącym właścicielami konta. Wykrycie takiego postępowania skutkuje usunięciem konta oraz trwałym zablokowaniem dostępu do Forum dla danego imienia i nazwiska.
   6. Podszywania się pod innych Użytkowników Forum oraz innych pracowników IW w celu ominięcia ewentualnych skutków zablokowania/zbanowania konta domyślnego czy też działania na krzywdę innego Użytkownika.
   7. Zamieszczania informacji o produktach komercyjnych, reklamowanie firm, produktów i innych form działalności komercyjnych bez otrzymania zgody Administracji Forum; zgoda wyrażana jest wyłącznie po kontakcie przez PW z Administracją. Użytkownik któremu wyrażono zgodę, zobowiązany jest do przechowania otrzymanej wiadomości PW do czasu usunięcia ogłoszenia.
   8. Udostępniania osobom trzecim wiedzy uzyskanej w trakcie komunikowania się z innymi Użytkownikami [zarówno za pośrednictwem Forum (PW) lub poza Forum (komunikatory – gg, aqq, skype; tel., e-mail)], z wyjątkiem sytuacji, gdy obydwie strony wyrażą na to zgodę.
   #
 4. Nakazy

   1. Nowe wątki zakładamy we właściwych działach w osobnym tematach (chyba, że istnieje już podobny) i w razie konieczności, oznaczamy je zgodnie z obowiązującymi zasadami.
   2. Nie dublujemy już istniejących tematów. Nie zakładamy tematu poruszającego problem, czy też kwestię, która aktualnie jest już omawiana w innym temacie. By uniknąć takich nieporozumień, prosimy o:
    • używanie wyszukiwarki Forum,
    • upewnianie się, że rozwiązanie problemu nie jest opisane w ogólnodostępnej instrukcji dla danego działu, wydanej przez GLW, WIW, ARiMR.
   3. Nowo zakładanemu tematowi nadajemy jasny i czytelny tytuł, odzwierciedlający sedno poruszanego problemu.
   4. W pierwszym poście w nowo założonym wątku oddajemy w klarowny, zwięzły i zrozumiały sposób sedno poruszanej kwestii, dodając możliwie jak najwięcej szczegółów istotnych dla sprawy. Kolejne posty w wątku piszemy na temat, wyjaśniając inne kwestie związane ze sprawą i mogące ułatwić rozwiązanie problemu.
   5. Nie używamy form tekstu powodujących rozjeżdżanie się Forum. Nie stosujemy nadmiernej ilości znaków interpunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem "!", "?".
   6. Staramy się nie pisać z WŁĄCZONYM CAPS-LOCK’IEM, z wyjątkiem krótkich tekstów (co najwyżej kilku słów), służących wyłącznie jako podkreślenie szczególnie irracjonalnej, dziwnej, denerwującej bądź też niezrozumiałej dla Użytkownika sytuacji.
   7. W przypadku zauważenia błędów w działaniu Forum, czy też nagannego zachowania innego Użytkownika, uprasza się o kontakt z Administracją Forum
   #
 5. Kary i ograniczenia

   1. W przypadku nie zastosowania się Użytkownika do Regulaminu Forum – Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie. W przypadku skumulowania się 3 ostrzeżeń, Użytkownik jest banowany, a jego konto zostaje zablokowane.
   2. Ostrzeżenia zachowują ważność przez okres 6 m-cy.
   3. Jednorazowe przewinienie, uznane przez Administratora lub Moderatora za rażące i celowe naruszenie Regulaminu (w szczególności zakazów), może skutkować zablokowaniem dostępu do Forum (banem) bez uprzedniego upomnienia. Informacje o długości trwania blokady Użytkownik otrzymuje przy próbie zalogowania się na swoje konto.
   4. Stałe zbanowanie konta (na okres dłuższy niż 365 dni) ma skutek trwały dla danego imienia i nazwiska oraz uniemożliwia ponowne założenie konta na Forum IW.
   5. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji Moderatora do Administratora. Jeżeli uważasz, że zostałeś niesłusznie ukarany prosimy o kontakt z Administratorem.
   6. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do zmiany tematu wątku i treści posta, zmiany działu założonego tematu, zamknięcia lub nawet usunięcia posta lub wątku bez podania przyczyny i ostrzeżenia jego autora.
   7. W przypadku braku logowania się przez okres min. 6 m-cy konto Użytkownika zostaje dezaktywowane. Jego odblokowanie i dalsze użytkowanie Forum może mieć miejsce po kontakcie z Administracją. Po pomyślnym rozpatrzeniu sprawy (ew. ponownej weryfikacji), Administrator odblokuje Użytkownikowi jego dotychczasowe konto (z dotychczas używanym loginem oraz hasłem).
   #
 6. Mini czat

   1. Mini czat służy do bezpośredniej komunikacji "na żywo" z pozostałymi Użytkownikami, będącymi na Forum w tym samym czasie.
    Korzystanie z "miniczatu" jest możliwe dla Użytkowników z min. 25 postami, w innym wypadku poprzez ręczną aktywację tej funkcjonalności przez Administratora na prośbę Użytkownika.
   2. Dostęp do mini czatu następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym użytkownik napisał 25 postów.
    Użytkownik który napisał 25 postów, ma prawo wystąpić do Administracji o wcześniejszy dostęp do mini czatu.
   3. Poruszanie ważnych, merytorycznych tematów lub kontynuowanie istniejących tematów na czacie, może skutkować otrzymaniem ostrzeżenia.
    Ostrzeżenia wspomnianego w punkcie 3 nie stosuje się, gdy Użytkownik założy stosowny wątek lub doda pytanie w istniejącym temacie na Forum w celu kontynuacji dyskusji.
   4. Archiwum mini czatu jest usuwane z końcem bieżącego miesiąca.
   #
 7. Pliki do pobrania

   1. Pobieranie plików z działu "Pliki", jest możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników
   2. Pliki zamieszczane na Forum (wzory decyzji, pism i innych) mają charakter poglądowy. Administracja Forum nie weryfikuje ich pod względem prawnym i merytorycznym i nie bierze odpowiedzialności za ich złe zastosowanie, czy też błędy w nich zawarte.
   3. Użytkownik chcący wykorzystać wzór pisma zamieszczonego na Forum robi to na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest sprawdzić wszelkie dane mające merytoryczne znaczenie w sprawie.
   #
 8. Pozostałe postanowienia

   1. Administracja Forum zapewnia Użytkowników, iż wszelkie dane przekazane podczas rejestracji Użytkownika, w tym m.in.: imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz e-mail są użyte wyłącznie w celach rejestracji osoby na Forum, potwierdzenia tożsamości, przesłania hasła oraz utrzymywania dalszego kontaktu Administracji z Użytkownikiem. Żadne dane nie zostaną przekazane osobie/firmie trzeciej bez zgody Użytkownika, posiadającego prawa do wspomnianych danych.
   2. Administracja Forum zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o danych osobowych.
   3. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, poprzez skontaktowanie się z Administracją Forum.
   4. Usunięcie konta jest równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika przy czym posty napisane przez Użytkownika nie są usuwane.
   5. W przypadku zakończenia pracy/zmiany miejsca pracy w IW albo jeżeli Forumowicz posiada wiedzę na temat innego Użytkownika, który dokonuje zmiany miejsca pracy/zaprzestaje pracy w IW, prosimy o poinformowanie Administracji Forum.
   #
 9. Definicje

   1. FORUM INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ (forum, FIV, Forum IW) strona dostępna pod adresem http://forumiw.pl, służąca do wymiany wiedzy, zdań oraz poglądów dotyczących pracy w IW.
   2. UŻYTKOWNIK(Forumowicz) - osoba zarejestrowana na Forum. Może zakładać nowe wątki, odpowiadać w istniejących, głosować w ankietach, edytować (zmieniać) swoje posty.
   3. MODERATOR - osoba zarejestrowana na Forum, odpowiadająca za utrzymanie na nim porządku. Oprócz posiadania uprawnień Użytkownika Forum może zamykać (blokować) wątki, przenosić je do innych działów, dzielić wątki wielotematyczne, usuwać z Forum wątki i wybrane posty, usuwać z postów i indywidualnych pól użytkowników treści niezgodnych z regulaminem, zwracać uwagę użytkownikom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących na Forum.
   4. ADMINISTRATOR - osoba zarządzająca Forum. Posiada najwyższy stopień uprawnień na Forum.
   5. NICK(login, nazwa Użytkownika) - pseudonim użytkownika pod jaką loguje się do Forum i jest widoczny dla innych Forumowiczów.
   6. RANGA - stopień wskazujący na uprawnienia i stopień oraz zaangażowanie użytkownika, wyświetlany pod nickiem. Ranga zwykłych użytkowników jest determinowana przez ilość napisanych postów. Dodatkowo, wyróżniające się rangi mają
    • Moderator oraz Administrator - ekipa zarządzająca Forum.
    • Donatorzy - Użytkownicy którzy wsparli datkiem utrzymanie Forum.
    • Rejestr Paszowy - Administrator RPP.
    • Administracja może tworzyć nowe rangi specjalne, w zależności od potrzeby.
   7. AWATAR(emblemat) - obrazek wyświetlany przy loginie użytkownika. Ustawia się go w profilu, wybierając z galerii lub wysyłając własny obrazek, zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi na Forum.Awatar jest jednym z elementów ułatwiających identyfikację użytkownika Forum, dlatego warto wybrać taki, który nie będzie mylił się z obrazkami innych Użytkowników. Maksymalnie, awatar może mieć rozmiary - szerokość: 90 pikseli, wysokość: 90 pikseli oraz wielkość 20144 B. Użytkownicy przypisani do Grup Użytkowników mają na początku domyślne awatary Grupy.
   8. PODPIS (sygnatura) - tekst wyświetlany pod każdą wiadomością użytkownika, definiowany w profilu. Do podpisu nie wolno wstawiać żadnych reklam.
   9. PROFIL - zbiór danych i indywidualnych ustawień Forum danego Użytkownika. W profilu użytkownik powinien określić swą płeć oraz może podać dane szczegółowe, tj.: nr gg, aqq, (lub innych komunikatorów), adres swojej strony WWW, datę urodzenia, nr tel kontaktowego, e-mail itp. Część informacji o Użytkowniku jest dostępna innym osobom korzystającym z Forum (np. liczba postów, adres prywatnej strony WWW, lokalizacja miejsca pracy, ilość pochwał, nr. gg, tel., itp).
   10. WĄTEK (topik, temat) - oddzielna rozmowa w danym dziale, której tytuł jest wyświetlany na liście.
   11. POST (wiadomość, wpis) - pojedyncza wypowiedź Użytkownika w danym wątku.
   12. OFFTOPIC - post nie odpowiadający na zadane w temacie pytanie lub odbiegający od tematyki danego wątku
   13. PW (prywatna wiadomość) - wewnętrzna korespondencja Forum. Korzystając z ikony umieszczonej w każdym poście dowolnego Użytkownika Forum, można wysłać do niego prywatną wiadomość, niepublikowaną na Forum oraz niewidoczną dla pozostałych Użytkowników Forum w tym Administracji.
   14. BAN - zablokowanie danemu Użytkownikowi dostępu do Forum. Banowani są uczestnicy nieprzestrzegający zasad Forum i niereagujący na upomnienia moderatorów i/lub administratorów.
   15. MULTIKONTO – posiadanie przez jedną osobę kilku kont na Forum.
   16. TAGI BBCode – znaczniki modyfikujące w odpowiedni sposób wprowadzany na Forum tekst.
   17. REGULAMIN DZIAŁU– regulamin określający zasady działania danego działu – np. działu plików, widoczny w górnej części nad nazwą danego działu.
   #